Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Ostrówkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Ostrówkach.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym atrybutem.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Samoocena

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Barszczewski , barszczewskik@wohyn.home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833533032. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa w Ostrówkach zlokalizowana jest w miejscowości Ostrówki położonej na terenie Gminy Wohyń
 2. 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
 3. Szkoła posiada posiada cztery wejścia do budynku:
 4. ◦ wejście główne do budynku szkoły jest usytuowane od strony drogi gminnej, jest częściowo zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych,
 5. ◦ wejście tylne szkoły od strony jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 6. ◦ wejście do kuchni,
 7. ◦ wejście do pomieszczeń w piwnicy – przy kotłowni.
 8. 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 9. Budynek posiada cztery kondygnacje połączone ze sobą schodami.
 10. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
 11. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
 12. 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych
 13. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych.
 14. 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
 15. Teren działki na którym znajduje się budynek jest ogrodzony.
 16. Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się utwardzony parking.
 17. Utwardzony parking znajduje się również wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły.
 18. 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
 19. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 20. 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 21. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 22. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa w Ostrówkach nie udostępnia aplikacji mobilnych.